Grand Hyatt Shanghai

88 Century Avenue | Shanghai, Shanghai 200121  [SEE MAP]Shanghai, Shanghai  [SEE ADDRESS]
Credit

Courtesy of Grand Hyatt Shanghai